Reis en boekingsvoorwaarden

Artikel 1, lid 1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1 – Bos en Duin B.V. treedt bij elke dienstverlening in eigen naam op.
2 – Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Bos en Duin B.V. zich verbindt tot het verschaffen van een door hen aangeboden vakantieobject. De huurder verplicht zich, tegenover Bos en Duin B.V. het gehuurde object, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordelijke en schone toestand achter te laten. Eventuele schade dient voor het vertrek te zijn gemeld. Huisdieren worden in overleg toegestaan, mits aangemeld bij boeking.
3 – Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht maar kan wel door Bos en Duin B.V. worden gefaciliteerd. Indien er in de overeenkomst geen annuleringsverzekering is opgenomen gelden de voorwaarden uit Artikel 6.

Artikel 1, lid 2

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2, lid 1

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door reiziger van het aanbod van Bos en Duin B.V.

Artikel 2, lid 2

Het aanbod van Bos en Duin B.V. is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden.

Artikel 2, lid 3

De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken aan Bos en Duin B.V. Niet meer dan het maximum aantal personen wordt toegelaten in het huurobject. Een uitzondering wordt alleen in overleg met het Bos en Duin B.V. gemaakt.

Artikel 2, lid 4

Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel  aansprakelijk.

Artikel 3, lid 1

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de betaling te worden voldaan zoals op de overeenkomst vermeld.

Artikel 3, lid 2

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Bos en Duin B.V. schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Bos en Duin B.V. heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 4, lid 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor de incheckdatum zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Bos en Duin B.V. worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad min. €29,50 per boeking te vergoeden.

Artikel 4, lid 2

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 6 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 4, lid 3

Vanaf 28 dagen voor de incheckdatum zal wijzigen in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 4, lid 4

Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
– de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
– de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats stelling.

Artikel 5, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 4, lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 6, lid 1

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met Bos en Duin B.V. gelden de volgende voorwaarden:
– bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: alleen administratiekosten (€ 49,50);
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag voor de dag van aankomst: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 1e dag voor de dag van aankomst: 90% van de reissom;
– bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de reissom.

Artikel 6, lid 2

De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Artikel 6, lid 3

in geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaats stelling kiest, is artikel 5 van toepassing.

Artikel 7, lid 1

De huurder is aansprakelijk voor de volledige huurprijs ook ingeval hij van mening is dat het huurobject ondanks de beschrijving niet overeenkomt met hetgeen door hem wordt verlangd. Een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de huurder kan geen aanleiding zijn tot het vorderen van terugbetaling. Eventuele terugbetalingen waartoe het verhuurbedrijf bereid is, dienen direct door de huurder te worden geaccepteerd.

Artikel 7, lid 2

Indien de huurder en/of de begeleidende personen schade ondervinden bij het gebruik van het gehuurde object, of tijdens de reis daarheen of daarvandaan, kan
daarvoor Bos en Duin B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7, lid 3

Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor drukfouten, wijziging in prijzen en verhuurcondities en alle andere omstandigheden waarop van de zijde van Bos en Duin B.V. geen invloed kan worden uitgeoefend.